Lajijaosto Kylmärinki                                  

Herwannan Hauiskääntö ry

SÄÄNNÖT

LUKU 1
Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §
Yhdistyksen nimi on Herwannan Hauiskääntö ry, Kylmärinki. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistys on Tampereen
ylioppilaskunnan (TREY) alainen harrastejärjestö. Yhdistyksen virallinen lyhenne on Hkaanto.

2 §
Yhdistys on perustettu 29.8.2020, Pälkäneellä. Yhdistys on toiminut ennen yhdistykseksi rekisteröitymistä kerhomuotoisena. Kerho
perustettiin 13.12.2008 Tampereen Hervannassa.

3 §
Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

4 §
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

5 §
Yhdistyksen tarkoituksena on mahdollistaa SportUnin alaisissa korkeakouluissa voimailua harjoitteleville edunvalvontaa tiloja
koskevissa päätöksissä sekä järjestää voimailuaiheista toimintaa ja jakaa tietoa kuntosaliharjoittelusta. Yhdistyksen tarkoituksena on
lisäksi edistää ja kehittää painonnosto- ja voimanostourheilua liikunnan ja urheilun eettiset arvot ja Reilun Pelin periaatteet
huomioiden sekä yhdenvertaisuutta edistäen.

Yhdistys voi hakeutua Suomen Voimanostoliitto ry:n jäseneksi.

Yhdistys sitoutuu tällöin noudattamaan Suomen Voimanostoliitto ry:n sääntöjä sekä maksamaan vuosittaisen jäsenmaksun Suomen
Voimanostoliitto ry:lle.

6 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

– ideoida ja järjestää voimailutapahtumia,
– järjestää ekskursioita alan tapahtumiin,
– järjestää kokouksia, illanviettoja ja muuta vastaavaa toimintaa,
– hoitaa yhdistyksen sisäistä tiedotusta julkaisemalla tarvittaessa
tiedotteita, lehteä tai muuta aineistoa.
– tukea kisoissa käyviä jäseniään.

7 §
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, harjoittaa myynti- ja välitystoimintaa sekä järjestää
huvitilaisuuksia ja arpajaisia asianomaisilla luvilla.

LUKU 2
Jäsenet ja maksut

1 §
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset sekä kannatus- ja kunniajäsenet.

2 §
Yhdistyksen varsinaisen jäsenen tulee olla SportUnin alaisen korkeakoulun jäsen.

3 §
Jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut SportUnin alaisen korkeakoulun jäsen onoikeutettu liittymään yhdistyksen varsinaiseksi
jäseneksi maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun.

4 §
Jäsen voi halutessaan liittyä yhdistyksen voimanostojäseneksi.
Voidakseen edustaa yhdistystä Suomen Voimanostoliitto ry:n alaisissa kilpailuissa, tulee jäsenen olla yhdistyksen voimanostojäsen.

Voimanostojäsenyys edellyttää

1) yhdistyksen varsinaista, kannatus- tai kunniajäsenyyttä;
2) yhdistyksen voimanostojäsenmaksun maksamista;
3) voimassa olevaa Suomen Voimanostoliitto ry:n kanssa solmittua
antidopingsopimusta;
4) yhdistyksen sekä voimanostojäsenen välistä jäsensopimusta.

5 §
Yhdistyksen voimanostojäsenen tulee allekirjoittaa yhdistyksen voimanostojäsenen jäsensopimus.
Allekirjoittamalla jäsensopimuksen urheilija hyväksyy ja sitoutuu korvaamaan yhdistykselle aiheutuneet vahingot, mikäli hänelle
asetetaan kilpailukielto dopingrikkomuksesta. Sopimuksessa sovitaan lisäksi dopingrikkomuksen seurauksena yhdistykselle maksettavasta
vahingonkorvaussumman suuruudesta. Jäsensopimuksen muusta sisällöstä päättää yhdistyksen hallitus. Jos yhdistyksen hallitus muuttaa
jäsensopimuspohjaa, voi hallitus irtisanoa voimanostojäsenen jäsensopimuksen.

Jäsensopimuksen allekirjoittavat yhdistyksen puolesta yhdistyksen puheenjohtaja sekä sihteeri tai muu hallituksen jäsen.

6 §
Luopuessaan oman korkeakoulunsa jäsenyydestä tulee yhdistyksen varsinaisen jäsenen erota myös yhdistyksen jäsenyydestä. Luopuessaan
yhdistyksen jäsenyydestä pitää jäsenen maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on yhdistykselle sekä luovuttaa yhdistykselle kuuluva
omaisuus.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen toiminnan tukemisesta kiinnostunut henkilö tai yhteisö maksamalla
yhdistyksen kannatusjäsenmaksun.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti
ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edesauttanut sen pyrkimyksiä.
Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee yhdistyksen hallitus tai jäsenryhmä, jonka suuruus on vähintään kymmenen (10) jäsentä.

Yhdistyksen kunniajäsen voi olla myös yhdistyksen varsinainen jäsen.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan jäsenyyskausittain yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruudesta
päättää yhdistyksen syysyleiskokous. Jäsenyyskausi on 1.9.-31.8.

Yhdistyksen kannatusjäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksun, joka oikeuttaa elinikäiseen jäsenyyteen. Kannatusjäsenmaksun
suuruudesta päättää yhdistyksen syysyleiskokous.

Yhdistyksen kunniajäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksua.

Yhdistyksen voimanostojäsenet ovat velvollisia suorittamaan kalenterivuosittain yhdistykselle jäsenmaksun lisäksi
voimanostojäsenen jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen syysyleiskokous.

Varsinaisen jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, jos hän ei ole
maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan helmikuun loppuun mennessä.

7 §
YhdL 15 §
Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää
täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa ja asiasta on
keskusteltava etukäteen Tampereen ylioppilaskunnan hallituksen kanssa. Jos yhdistyksen jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan
tahallisesti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa tai yhdistyksen edustajana tai yhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa
julkista pahennusta, voi hallitus kieltää jäseneltä osallistumisen yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin.

Menettäessään jäsenyytensä, menettää jäsen myös voimanostojäsenyytensä.

8 §
YhdL 13 §
Jäsenellä on oikeus, milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Erotessaan
jäsenen tulee maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on yhdistykselle sekä luovuttaa yhdistykselle kuuluva omaisuus. Jäsenen
erotessa jäsenmaksua ei palauteta.

9 §
YhdL 11 §
Yhdistys pitää jäsenistään jäsenluetteloa, johon kerätään yhdistyksen jäsenten nimet ja kotipaikat.

LUKU 3
Yhdistyksen kokoukset

1 §
Yhdistyksen kokouksia ovat kevätyleiskokous, syysyleiskokous ja ylimääräiset kokoukset. Yhdistyksen kokoukset kutsuvat koolle
yhdistyksen hallitus.

2 §
Kevätyleiskokous on pidettävä kevätlukukauden aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin:

– käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus,
– käsitellään hallituksen esittämät tilikertomus ja tilinpäätös,
– kuullaan toiminnantarkastajien lausunto sekä
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

3 §
Syysyleiskokous on pidettävä syyslukukauden aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin:

– valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet,
– valitaan toiminnantarkastajat ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt,
– päätetään yhdistyksen jäsenmaksun, kannatusjäsenmaksun sekä voimanostojäsenmaksun suuruus seuraavalle toimintakaudelle,
– hyväksytään hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä
– päätetään, haetaanko Suomen Voimanostoliitto ry:n jäsenyyttä seuraavalle kalenterivuodelle.

4 §
YhdL 20 §
Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, mikäli yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenesosa (1/10)
tai vähintään kymmenen (10) yhdistyksen äänioikeutettua sitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta vaatii. Jälkimmäisessä
tapauksessa kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle.

5 §
Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen varsinaisella
ilmoitustaululla sekä jäsenistön sähköpostitiedotteessa. Kokouskutsun yhteydessä on esitettävä myös esityslista.

Yhdistyksen virallisena ilmoitustauluna toimii alasalin tussitaulu.

6 §
Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu ja läsnä on vähintään viisitoista (15) tai yksi viidesosa
(1/5) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä, kuitenkin vähintään yksi (1) henkilö enemmän kuin on hallituksen jäsenmäärä.

7 §
Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat jäsenvelvoitteensa suorittaneet yhdistyksen varsinaiset ja kannattavat jäsenet.

Kunniajäsenillä on kokouksissa vain läsnäolo- ja puheoikeus.

Valtakirjalla ei saa äänestää.

8 §

Yhdistyksen kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla yhdistyksen
varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.

LUKU 4
Päätöksentekojärjestys ja vaalit

1 §
Ellei säännöissä toisin mainita, tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä.
Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaalissa kuitenkin arpa.

2 §
Äänestyksessä käytettäköön avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnä olevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua
äänestystä.

3 §
Jos on useita päätösehdotuksia, noudatetaan joko yksityiskohtaista tai lyhyttä äänestysjärjestystä tahi muuta soveltuvaa
äänestysjärjestystä.

4 §
Milloin vaaleissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä
kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten
ääniä saaneen välillä.

5 §
Jos vaali toimitetaan suhteellisena, suoritetaan se ehdokaslistoja käyttämättä siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan
vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä,
kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa
järjestyksessä.

6 §
Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon
äänioikeutettuja:

– jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen
– jotka eivät ole halunneet äänestää
– joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa.

Lisäksi ei huomioida äänestyslippuja, joissa on äänestetty ”tyhjää” tai jotka ovat hylätty.

LUKU 5
Hallitus ja toimihenkilöt

1 §
Yhdistyksen toiminnasta vastaa yhden kalenterivuoden mittaiseksi toimikaudeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kahdesta kuuteen (2-6) muuta jäsentä, joiden tulee olla yhdistyksen varsinaisia tai kannattavia jäseniä. Hallitus eivoi muodostua pelkästään kannattavista jäsenistä. Hallitukseen
kuuluvat opiskelijajäsenet sitoutuvat maksamaan jäsenmaksun molempina hallituksen toimikauden aikaisina jäsenyyskausina.

2 §
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä nimeää hallituksen muiden jäsenten tehtävät.

3 §

Hallituksen tehtävänä on:

– johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta,
– valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset,
– laatia ehdotus toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi,
– kutsua yhdistyksen kokoukset koolle,
– päättää muista asioista, joita ei ole määrätty yhdistyksen kokouksen päätettäväksi.

4 §
Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Tavasta, jolla kokoukset
kutsutaan koolle, päättää hallitus.

5 §
Hallitus on päätösvaltainen, kun se on hallituksen päättämällä tavalla kokoon kutsuttu ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä
mukaan lukien puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on läsnä hallituksen kokouksessa.

6 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja tai sihteeri yksin.
Yhdistyksen hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai toimihenkilöitä, kuitenkin enintään
kahdentoista (12) kuukauden mittaiseksi toimikaudeksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös yhdistyksen ulkopuolinen
henkilö.

Yhdistyksen hallitus voi antaa toimikuntien ja henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.

Yhdistyksen hallitus voi asettaa toimihenkilön hoitamaan yhdistyksen ja Suomen Voimanostoliitto ry:n välisiä asioita.

7 §
Perustellusta syystä yhdistyksen kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on
mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

LUKU 6
Hallinto ja talous

1 §

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallintoa ja taloutta valvoo kaksi (2) toiminnantarkastajaa.
Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

2 §
Yhdistyksen kirjanpitoasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään neljä (4)
viikkoa ennen kevätkokousta ja muutenkin toiminnantarkastajien sitä pyytäessä. Toiminnantarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja
toiminnantarkastuskertomus yhdistyksen hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

LUKU 7
Erityisiä määräyksiä

1 §
Yhdistyksen kokouksen tai hallituksen päätöksestä on yhdistyksen varsinainen jäsen oikeutettu valittamaan sillä perusteella, että
päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai säännöistä poikkeavassa järjestyksessä taikka menee toimielimen toimivaltaa ulommas tahi on
muutoin lain, asetuksen tai sääntöjen taikka yhdistystä koskevien määräysten vastainen. Valitus TREY:n hallitukselle ja ilmoitus
valituksesta yhdistyksen hallitukselle on tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa päätöksen vahvistamisesta. Päätöksestä, joka on
luonteeltaan yksinomaan asian valmistelua tai toimeenpanoa koskeva, ei kuitenkaan voi valittaa. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole
henkilöllä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.

2 §
Yhdistyksen tunnuksista ja merkeistä päättää yhdistyksen kokous.

3 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä
kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava
kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle.

Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

4 §
Yhdistyksen purkautumisesta voidaan päättää viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen
kokouksessa järjestetyssä äänestyksessä, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistys katsotaan puretuksi, kun purkautumisesta on tehty ilmoituksen perusteella merkintä yhdistysrekisteriin.

5 §
Yhdistyksen purkauduttua siirtyvät sen varat ja omaisuus TREY:n käytettäväksi TREY:n lajijaostojen toiminnan tukemiseen.

6 §
Sääntömuutos tai purkautuminen tulee voimaan, kun se on merkitty rekisteriin.

7 §
Muutoin noudatettakoon voimassa olevaa TREY:n säännöstöä ja yhdistyslakia, myös sen rekisteröityjä yhdistyksiä koskevia pykäliä.