Säännöt


Lajijaosto Kylmärinki

Herwannan Hauiskääntö

SÄÄNNÖT

LUKU 1

Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Kerhon nimi on Herwannan Hauiskääntö, Kylmärinki. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kerho. Kerho on Teekkareiden Urheilu- ja Voimailukerho ry:n (TUrVoKe ry) lajijaosto. Kerhon virallinen lyhenne on Hkaanto.

Kerho on perustettu 13.12.2008, Tampereen Hervannassa.

Kerhon kotipaikka on Tampere.

Kerhon virallinen kieli on suomi.

Kerhon tarkoituksena on mahdollistaa SportUnin alaisissa korkeakouluissa voimailua harjoitteleville edunvalvontaa tiloja koskevissa päätöksissä sekä järjestää voimailuaiheista toimintaa ja jakaa tietoa kuntosaliharjoittelusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho voi:

– ideoida ja järjestää voimailutapahtumia,

– järjestää ekskursioita alan tapahtumiin,

– järjestää kokouksia, illanviettoja ja muuta vastaavaa toimintaa,

– hoitaa kerhon sisäistä tiedotusta julkaisemalla tarvittaessa tiedotteita, lehteä tai muuta aineistoa.

– tukea kisoissa käyviä jäseniään.

Toimintansa tukemiseksi kerho voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, harjoittaa myynti- ja

välitystoimintaa sekä järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia asianomaisilla luvilla.

LUKU 2

Jäsenet ja maksut

Kerhon jäseniä ovat varsinaiset sekä kannatus- ja kunniajäsenet.

Kerhon varsinaisen jäsenen tulee olla SportUnin alaisen korkeakoulun sekä TurVoKe ry:n jäsen.

Jokainen kerhon toiminnasta kiinnostunut SportUnin alaisen korkeakoulun ja TUrVoKe ry:n jäsen on oikeutettu liittymään kerhon varsinaiseksi jäseneksi maksamalla kerhon jäsenmaksun.

Luopuessaan TUrVoKe ry:n tai oman korkeakoulunsa jäsenyydestä luopuu kerhon varsinainen jäsen myös kerhon jäsenyydestä. Luopuessaan kerhon jäsenyydestä pitää jäsenen maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on kerholle sekä luovuttaa kerholle kuuluva omaisuus.

Kerhon kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen kerhon toiminnan tukemisesta kiinnostunut henkilö tai yhteisö maksamalla kerhon kannatusjäsenmaksun.

Kerhon kunniajäseneksi voi kerhon kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut kerhon toiminnassa tai muuten merkittävästi edesauttanut sen pyrkimyksiä.

Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee kerhon hallitus tai jäsenryhmä, jonka suuruus on vähintään kymmenen (10) jäsentä.

Kerhon kunniajäsen voi olla myös kerhon varsinainen jäsen.

Kerhon varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan kalenterivuosittain kerholle jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää kerhon syyskokous.

Kerhon kannatusjäsenet suorittavat kerholle jäsenmaksun, joka oikeuttaa elinikäiseen jäsenyyteen. Kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää kerhon syyskokous.

Kerhon kunniajäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksua.

Varsinaisen jäsenen katsotaan eronneen kerhosta, jos hän ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan helmikuun loppuun mennessä.

YhdL 15§

Kerhon kokous voi erottaa jäsenen kerhosta, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on kerhoon liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään kerhossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kerhoa tai ei enää täytä laissa taikka kerhon säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa ja asiasta on keskusteltava etukäteen TUrVoKe ry:n hallituksen kanssa. Jos kerhon jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa kerhon toimintaa tai kerhon edustajana tai kerhon järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa julkista pahennusta, voi hallitus kieltää jäseneltä osallistumisen kerhon järjestämiin tilaisuuksiin.

YhdL 13§

Jäsenellä on oikeus, milloin tahansa erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti kerhon hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä kerhon kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Erotessaan jäsenen tulee maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on kerholle sekä luovuttaa kerholle kuuluva omaisuus. Jäsenen erotessa jäsenmaksua ei palauteta.

Jos kerhon jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa kerhon toimintaa tai kerhon edustajana tai kerhon järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa julkista pahennusta, voi hallitus kieltää jäseneltä osallistumisen kerhon järjestämiin tilaisuuksiin.

YhdL 11§

Kerho pitää jäsenistään jäsenluetteloa.

LUKU 3

Kerhon kokoukset

Kerhon kokouksia ovat kevätyleiskokous, syysyleiskokous ja ylimääräiset kokoukset. Kerhon kokoukset kutsuvat koolle kerhon hallitus.

Kevätyleiskokous on pidettävä kevätlukukauden aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin:

– käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus,

– käsitellään hallituksen esittämät tilikertomus ja tilinpäätös,

– kuullaan toiminnantarkastajien lausunto sekä

– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Syysyleiskokous on pidettävä syyslukukauden aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin:

– valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet,

– valitaan toiminnantarkastajat ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt,

– päätetään kerhon jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle toimintakaudelle,

– hyväksytään hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio.

YhdL 20§

Kerho kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, mikäli kerhon hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenesosa (1/10) tai vähintään kymmenen (10) kerhon varsinaista jäsentä sitä kirjallisesti kerhon hallitukselta vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle.

Kerhon kokouksista on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kerhon varsinaisella ilmoitustaululla sekä jäsenistön sähköpostitiedotteessa. Kokouskutsun yhteydessä on esitettävä myös esityslista. Kerhon virallisena ilmoitustauluna toimii alasalin tussitaulu.

Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu ja läsnä on vähintään viisitoista (15) tai yksi viidesosa (1/5) kerhon varsinaisista jäsenistä, kuitenkin vähintään yksi (1) henkilö enemmän kuin on hallituksen jäsenmäärä.

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat jäsenvelvoitteensa suorittaneet kerhon varsinaiset ja kannattavat jäsenet. Kunniajäsenillä on kokouksissa vain läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Kerhon kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla kerhon varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.

LUKU 4

Päätöksentekojärjestys ja vaalit

Ellei säännöissä toisin mainita, tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaalissa kuitenkin arpa.

Äänestyksessä käytettäköön avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnäolevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä.

Jos on useita päätösehdotuksia, noudatetaan joko yksityiskohtaista tai lyhyttä äänestysjärjestystä tahi muuta soveltuvaa äänestysjärjestystä.

Milloin vaaleissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen välillä.

Jos vaali toimitetaan suhteellisena, suoritetaan se ehdokaslistoja käyttämättä siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä.

Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon äänioikeutettuja:

-jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen

-jotka eivät ole halunneet äänestää

-joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa.

Lisäksi ei huomioida äänestyslippuja, joissa on äänestetty “tyhjää” tai jotka ovat hylätty.

LUKU 5

Hallitus ja toimihenkilöt

Kerhon toiminnasta vastaa toimikaudeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kahdesta kuuteen (2-6) muuta jäsentä, joiden tulee olla kerhon varsinaisia tai kannattavia jäseniä. Hallitus ei voi muodostua pelkästään kannattavista jäsenistä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä nimeää

hallituksen muiden jäsenten tehtävät.

Hallituksen tehtävänä on:

– johtaa kerhon toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta,

– valmistella kerhon kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset,

– laatia ehdotus toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi,

– kutsua kerhon kokoukset koolle,

– päättää muista asioista, joita ei ole määrätty kerhon kokouksen päätettäväksi.

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan

varapuheenjohtaja. Tavasta, jolla kokoukset kutsutaan koolle, päättää hallitus.

Hallitus on päätösvaltainen, kun se on hallituksen päättämällä tavalla kokoon kutsuttu ja

vähintään puolet hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on läsnä hallituksen kokouksessa.

Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus voi erityistä tarkoitusta varten myöntää nimenkirjoitusoikeuden myös muulle erikseen määrätylle henkilölle.

Kerhon hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai toimihenkilöitä, kuitenkin enintään kahdentoista (12) kuukauden mittaiseksi toimikaudeksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös kerhon ulkopuolinen henkilö. Kerhon hallitus voi antaa toimikuntien ja henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.

Perustellusta syystä kerhon kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

LUKU 6

Hallinto ja talous

Kerhon toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Kerhon hallintoa ja taloutta valvoo kaksi (2) toiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

Kerhon kirjanpitoasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta ja muutenkin toiminnantarkastajien sitä pyytäessä. Toiminnantarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja toiminnantarkastuskertomus kerhon hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

LUKU 7

Erityisiä määräyksiä

Kerhon kokouksen tai hallituksen päätöksestä on kerhon varsinainen jäsen oikeutettu valittamaan sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai säännöistä poikkeavassa järjestyksessä taikka menee toimielimen toimivaltaa ulommas tahi on muutoin lain, asetuksen tai sääntöjen taikka kerhoa koskevien määräysten vastainen. Valitus TUrVoKe ry:n hallitukselle ja ilmoitus valituksesta kerhon hallitukselle on tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa päätöksen vahvistamisesta. Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asian valmistelua tai toimeenpanoa koskeva, ei kuitenkaan voi valittaa. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole henkilöllä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.

Kerhon tunnuksista ja merkeistä päättää kerhon kokous.

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kerhon kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai kymmenen (10) kerhon varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa kerhon kokouksessa.

Kerho katsotaan purkautuneeksi, jollei kahteen (2) vuoteen ole ollut kerhon kokouksia, vaikka edellytykset niiden pitämiselle olisivat olleet olemassa. Niin ikään kerho purkautuu, jos kerho tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa.

Kerhon purkauduttua siirtyvät sen varat ja omaisuus TUrVoKe ry:lle käytettäväksi TUrVoKe ry:n lajijaostojen toiminnan tukemiseen. 

Sääntömuutos tai purkamispäätös tulee voimaan, kun TUrVoKe ry:n hallitus on sen vahvistanut.

Muutoin noudatettakoon voimassaolevaa TTYY:n ja TUrVoKe ry:n säännöstöä ja yhdistyslakia, myös sen rekisteröityjä yhdistyksiä koskevia pykäliä.

Nämä säännöt on TUrVoKe ry:n hallitus hyväksynyt 29.1.2019.